22-03-2016 15:56:45
22-03-2016 17:53:27
2,033
Republic of Yugoslavia : Passport (1996 - 2001)

Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

Photo was not laminated and secured with two punched metals, resulted in marks can be seen on the cover.

Notification on page 28,
1. Држављанин СФРЈ, за време боравка у иностранству, може се за савет, правну помоћ и другу заштиту обратити дипломатском или конзуларном представни штву Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у иностранству.

2. Забрањено је дати свој пасош на послугу другом или се послужити туђИм пасошом као својим.

3. Држављанин СФРЈ дужан је да брижљиво чува свој пасош од крађе или оштећења. Није дозвољено никакво мењање или исправљање података у пасошу или мењање фотографије.

4.· Лице које остане без пасоша за време боравка у иностранству, губитак пасоша пријавиће најближем дипломатском или конзуларном представништву Соци–јалистичке Федеративне Републике Југославије у ино-странству, а по повратку у земљу органу који га је издао или другом надлежном органу у месту пребивалишта. Лице које је изгубило пасош у земљи дужно је да без одлагања пријави губитак органу који га је издао или другом надлежном органу у месту пребивалишта.

5. Ко нађе овај пасош дужан је да га преда лицу на чије име гласи, раднику милиције; станици милиције, органу управе надлежном за унутрашње послове или месној канцеларији.

6. Држављанин СФРЈ који отпутује у иностранство у намери да тамо борави дуже од једне године, треба да о томе обавести најближе дипломатско или конзуларно представништво Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
 
1. A citizen of Yugoslavia, during their stay abroad can be for advice, legal aid and other protective contact the diplomatic or consular post of a representative of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia abroad.

2. It is forbidden to give your passport, to another, or use someone else's passport as his.

3. A citizen of Yugoslavia shall carefully kept his passport theft or damage. It is not allowed any modification or correction of the data in the passport or change photos.

· 4. A person who remains without passport during their stay abroad, loss of passport will report to the nearest diplomatic or consular mission of the Soci-the Socialist Federal Republic of Yugoslavia in foreign abroad and upon return to the country of the authority that issued or other competent authority at the place of residence . A person who has lost their passports in the country is obliged to promptly report the loss of authority that issued or other competent authority at the place of residence.

5. When you find this passport is obliged to refer the person to whose name, militia worker; the police station, the administrative body responsible for internal affairs or local office.

6. A citizen of Yugoslavia who travel abroad with the intention of staying there for more than one year, you should inform the nearest diplomatic or consular mission of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.